VEIKLA  2010-2011 m.m.

2010-2011 m.m. VEIKLOS PLANAS

TIKSLAS:

Gerinti ugdymo ir pagalbos mokiniui paslaugų kokybę, veiksmingumą ir prieinamumą, siekiant pilietinės, dorinės, socialinės, kultūrinės ugdytinių brandos, sudarant palankias sąlygas saviraiškai, bendradarbiavimui ir gebėjimų plėtotei.

UŽDAVINIAI:

1. Siekti specialiojo ugdymo kokybės ir veiksmingumo ugdant bendrojo lavinimo mokyklų logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojų didaktinę kompetenciją, pasireiškiančią per ugdymo turinio individualizavimą, diferencijavimą ir vertinimą.

2. Efektyvinti specialiojo ugdymo naujovių bei gerosios patirties sklaidą,  užtikrinti pagalbos vaikui specialistų ir šeimos bendradarbiavimą, teikti pedagoginę pagalbą mokytojams, mokyklų vadovams.

Plačiau čia
2011 m. veiklos planas.pdf
Adobe Acrobat Document 68.2 KB

2011 m. birželio 17 d. vyko paskutinis šiais mokslo metais specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas.

  Išklausyti 5 pranešimai: ,,Mokomųjų kompiuterinių priemonių panaudojimas kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų šalinimui“ (Logopedė Jovita Kondratavičienė), „Specialiųjų poreikių mokinių profesinio pasirinkimo galimybės" (Spec.pedagogė Ingrida Prakopienė), „SUP mokinių vertinimas" (Spec.pedagogė Rita Lauraitienė), „Pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas su tėvais“ (Spec.pedagogė-logopedė Rima Bielskienė), „Popamokinė veikla- kraštotyra“ (Logopedė Aldona Burbienė). 

  Kalbėta apie Rokiškio rajono specialisčių kvietimą vykti pas jas rudenį. Diskutuota apie rajone vykdomą projektą specialiųjų poreikių mokiniams.

 

Metodinis pasitarimas 2011 m. birželio 17 d.
Metodinis pasitarimas 2011 m. birželio 17 d.
Logopedės Jovitos Kondratavičienės pranešimas
Kompiuterinių priemonių panaudojimas.pps
Microsoft Power Point Presentation 248.0 KB
Specialiosios pedagogės Ingridos Prakopienės pranešimas
Specialiųjų poreikių mokinių profesinio
Microsoft Power Point Presentation 220.0 KB
Specialiosios pedagogės Rimos Bielskienės pranešimas
Bendradarbiavimas su šeima.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.8 MB
Specialiosios pedagogės Ritos Lauraitienės pranešimas
Specialiuju poreikiu mokiniu vertinimas.
Microsoft Power Point Presentation 420.0 KB
Logopedės Kristinos Prakopienės informacija apie projektą
Apie projektą.pdf
Adobe Acrobat Document 63.6 KB

2011 m. gegužės 16-19 d. Pasvalio r. sav. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko projekto, skirto Tėvų metams, "Aš norėčiau, kad..." apibendrinimas.

Vaikų ir tėvų mintys.
Projekto apibendrinimas.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.9 MB

O čia puikiuojasi piešiniai!

Pirmieji svečiai - Vaškų vidurinės mokyklos penktokai su auklėtoja Kristina Prakopiene. Vėliau apsilankė Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos 2 ir 4 klasių mokiniais su mokytojomis, d/m "Liepaitė" pradinukai.

Vėl susitikimas Žadeikių B.Brazdžionio edukaciniame centre

 

Žadeikių B. Brazdžionio centras vėl sulaukė dalyvių iš Pasvalio rajono mokyklų, panorusių išreikšti save kalbos viktorinoje "Moki žodį- žinai kelią". 2011 m. kovo 22 d. žvalūs ir energingi mokiniai, turintys mokymosi sunkumų, iš Vaškų vidurinės mokyklos Grūžių pagrindinio ugdymo skyriaus ir Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos 5-6 klasių, iš visų jėgų stengėsi rungtyniauti tarpusavyje, kovojo už kiekvieną tašką, nenuleisdami rankų iki pat viktorinos pabaigos.Renginio metu netruko džiaugsmo šūkių, geros nuotaikos, šypsenų.

Po savaitės - 2011 m. kovo 29 d. į viktoriną sugūžėjo Vaškų ir Pumpėnų vidurinių mokyklų 3-6 klasių mokiniai, turintys mokymosi sunkumų. "Vaškinukai" buvo pašėlę, kaip pavasario vėjas, tuo tarpu Pumpėnų "Vyturiukai" dar nepabudę iš gilaus žiemos miego. Tai nesutrukdė geros nuotaikos vyravimui, pateiktų užduočių atlikimui. Mokinukai parodė visas savo turimas žinias, įsivertino savo gabumus, pademonstravo išradingumą ir iškalbingumą, draugiškumą ir sugebėjimą dirbti grupėse.

2011 m. kovo 2 dieną į tradicine jau tapusią Kaziuko mugę pakvietė Pasvalio specialiosios mokyklos mokiniais. Dalyvių ir jų darbelių gausą, vos talpino mokyklos valgykla. Mugės lankytojai galėjo išsirinkti inkilėlių, suolelių, papuošalų, kilimų, suvenyrų iš įvairiausių faktūrų.

Plačiau apie renginį prisegtuke.

Kaziuko mugės atgarsiai.pdf
Adobe Acrobat Document 32.4 KB

2011 m. vasario 23 d.  vyko specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinis pasitarimas. Pradžioje pasidžiaugta Saločių A.Poškos vidurinės mokyklos specialiosios pedagogės Ritos Lauraitienės tapybos ant šilko darbais. PPT logopedė laikinai einanti direktorės pareigas Andromeda Baršauskienė  įteikė padėką, o švietimo ir sporto skyriaus specialistas Rimantas Savickas gėlių. Mokytojos darbai džiugins iki šv. Velykų.

  Pranešimą "Specialiųjų poreikių mokinių kaita Pumpėnų vidurinėje mokykloje Pasvalio rajono ir Lietuvos mastu" pristatė specialioji pedagogė Modestė Vaicekauskienė, PPT vyr. specialioji pedagogė Inga Kaulinskienė kalbėjo apie 2009-2010 m. specialiųjų poreikių mokinius Pasvalio rajone. Apie knygos "Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų gerosios patirties sklaida" tolesnį rengimą informavo Lina Kurlianskienė. Daug kalbėjome ir diskutavome kitais rūpimais klausimais.

Ingos Kaulinskienės pranešimas
SPM PASVALIO RAJONE 2009-2010 METAIS.pps
Microsoft Power Point Presentation 145.0 KB

Padėka ir gėlės Ritai Lauraitienei.

Kalbėjo Modestė Vaicekauskienė ir Rimantas Savickas.

Specialistės įdėmiai klausosi ir dalyvauja diskusijose.

Specialiosios pedagogės Ritos Lauraitienės tapyba ant šilko. Fragmentai iš parodos Pasvalio r. sav. PPT 2011 m. vasaris-gegužė.

Konferencijos akimirkos.
Konferencijos akimirkos.

2011 m. vasario 19 d. nemažas pasvaliečių būrys dalyvavo Aukštaitijos regiono metodinėje-praktinėje konferencijoje “Specialiojo ugdymo kaitos tendencijos ir ugdymo patirtis” Troškūnų K.Inčiūros vidurinėjė mokykloje (Anykščių r.). Net 13 pedagogų iš Pasvalio specialiosios mokyklos ir 3 iš rajono bendrojo ugdymo įstaigų sėmėsi patirties darbui su specialiųjų poreikių mokiniais. Pumpėnų vidurinės mokyklos specialistės - logopedė Jovita Kondratavičienė ir specialioji pedagogė Modestė Vaicekauskienė pristatė stendinį pranešimą, o logopedė Andromeda Baršauskienė, specialioji pedagogė Janina Juknienė, pedagogės Bronislava Mainonienė ir Rasa Gailiūnienė pristatė savo žodinius pranešimus.

Seminarą vedė Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Andromeda Baršauskienė.
Seminarą vedė Pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė metodininkė Andromeda Baršauskienė.

2011 m. vasario 4 d. įvyko seminaras "LOGOPEDINĖ PAGALBA MIKČIOJANTIEMS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS".

Smagu, kad seminare dalyvavo nemažas būrys ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogių - auklėtojų, kurios norėjo sužinoti, kaip bendrauti ir kaip padėti mikčiojančiam ikimokyklinukui, kaip bendrauti su jo tėvais.

Seminaro dalyvės išklausė ne tik teorinę medžiagą, bet turėjo progos padiskutuoti, žiūrėjo ir analizavo video medžiagą "Padėkime mikčiojančiam vaikui" (patarimai tėvams). Su logopedėmis buvo plačiau nagrinėtos mikčiojimo pagalbos strategijos, siūlomos programos. Lektorė pristatė SPPC išleistus 2 CD apie logopedinę pagalbą ikimokyklinio amžiaus mikčiojantiems vaikams.

 

Kristina Prakopienė
Kristina Prakopienė

2010 m. gruodžio 28 d. įvyko Pasvalio rajono specialiųjų pedagogų ir logopedų metodinio būrelio susirinkimas.

Naujoji būrelio pirmininkė Kristina Prakopienė pristatė 2011 m. veiklos plano gaires.

Pašnekesiai prie kavos puodelio
Pašnekesiai prie kavos puodelio

2010 m. gruodžio 17 d. Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje buvo atidaryta pirmoji Pasvalio rajono specialiųjų poreikių mokinių Kalėdinių atvirukų paroda. Plačiau apie parodą prisegtuke. Pasigrožėti atvirukais galima čia.

Apie parodą!
Svenciu belaukiant.pdf
Adobe Acrobat Document 298.9 KB
Akimirkos iš viktorinos.
Akimirkos iš viktorinos.

2010 m. lapkričio 19 d. Žadeikių B.Braždžionio edukaciniame centre vyko Vaškų vidurinės mokyklos ir Joniškėlio G.Petkevičaitės-Bitės gimnazijos 5 ir 6 klasių specialiųjų poreikių mokinių viktorina "Moki žodį-žinai kelią". Viktorinos sumanytoja, organizatorė ir vedančioji logopedė metodininkė Kristina Prakopienė, pagalbininkė logopedė Irena Butkuvienė. Plačiau apie renginį prisegtuke.

 

Apie viktoriną.pdf
Adobe Acrobat Document 44.3 KB

2010 m. spalio 11 d. vyko Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistų metodinis pasitarimas.

Įdomią medžiagą iš seminarų pristatė specialioji pedagogė Modestė Vaicekauskienė ir logopedė Alma Žeimienė. Apie nuveiktus darbus per dvejus metus kalbėjo  pirminininkė Lina Kurlianskienė. Buvo išrinka nauja pirmininkė ir taryba.

Vyr.logopedė Alma Žeimienė išsamiai pasakojo apie seminarą Vilniuje „Vaikų su sensoriniais sutrikimais ugdymo ypatumai mokykloje ir namuose“.
Gerosios patirties sklaida.pdf
Adobe Acrobat Document 67.3 KB

2010 m. spalio 11 d. vyko socialinio darbo magistrės, Abromiškių reabilitacinės ligoninės logopedės  Eglutės Šliauterienės seminaras "LOGOPEDINIO MASAŽO TECHNIKOS IR JŲ TAIKYMAS ŠALINANT DIZARTRIJAS".

Seminaro metu lektorė pateikė nemažai medžiagos apie veido masažą. Logopedės, dalyvavusios seminare, turėjo galimybę ne tik klausytis, bet ir praktiškai pasimokyti, kaip daryti veido masažą. Seminare dalyvavo ir būrelis logopedžių iš kaimyninio Joniškio rajono.

Akimirkos iš seminaro.
Akimirkos iš seminaro.