INFORMACINĖS SVETAINĖS:

Švietimo ir mokslo ministerija

Naujienos bei aktualijos švietimo srityje.

Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

Naudinga informacija, dokumentai, įstatymai, tvarkos ir pan. pagalbos mokiniui specialistams. Taip pat čia skelbiami įvairūs projektai, renginiai, yra specialiųjų mokymo priemonių katalogas ir kt.

Ikimokyklinis

Naujas interneto portalas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėveliams, pedagogams ir pagalbos mokiniui specialistams. 

Virtualus specialiosios pedagogikos muziejus

Tai virtualus specialiosios pedagogikos muziejus, kuris ne tik sugrąžina į studijų laikus, bet ir teikia naudingą informaciją apie specialiąją pedagogiką.

Lietuvos logopedų asociacija

Savarankiška, nepolitinė, visuomeninė organizacija, kurios pagrindinis tikslas yra padėti kelti logopedų kvalifikaciją, plėsti ir gilinti specialybės žinias.

Lietuvos respublikos specialiųjų pedagogų asociacija

Yra savarankiška, nepolitinė, savanoriška visuomeninė organizacija, telkianti specialiuosius pedagogus, sprendžianti teoriniu – praktiniu požiūriu svarbias specialiosios pedagogikos problemas, rengianti ir vykdanti programas bei projektus, juose dalyvaujanti, siekdama padėti asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir aktyviai dalyvaujanti bendroje švietimo reformoje bei jos plėtotėje.

Mokyklų tobulinimo centras

Mokyklos tobulinimas - tai sistemingos visos mokyklos bendruomenės pastangos nuolat tobulinti mokymąsi.

Mokyklų tobulinimo centras:

  • Buria švietimo tobulinimu suinteresuotus švietėjus;
  • Inicijuoja novatoriškus švietimo projektus;
  • Organizuoja profesinio tobulėjimo renginius pedagogams Vilniaus mokytojų namų Mokymosi ir informavimo centre bei Lietuvos mokyklose;
  • Konsultuoja pedagogus, mokyklas, savivaldybių, valstybines bei nevyriausybines, verslo organizacijas švietimo klausimais Lietuvoje ir kitose šalyse;
  • Kaupia ir skleidžia informaciją apie naujas švietimo idėjas;
  • Sudaro sąlygas Lietuvos ir užsienio švietėjams dalintis patirtimi.

Ugdymo plėtotės centras

Ugdymo plėtotės centras – švietimo pagalbą mokiniui, mokytojui, mokyklai teikianti valstybinė švietimo įstaiga. Ugdymo plėtotės centras tęsia reorganizuotų įstaigų darbus Lietuvos švietimo bendruomenėje, yra atsakingas už labai svarbias švietimo pagalbos mokytojui, mokyklai sritis, plėtoja bendrojo ugdymo, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, įgyvendina suaugusiųjų tęstinio ugdymo veiklas, atlieka vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, vykdo svarbius ES struktūrinės paramos projektus, bendradarbiauja su dalykų mokytojų asociacijomis ir kitais socialiniais partneriais.

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC) yra švietimo įstaiga, viešasis juridinis asmuo, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Centras atlieka tokius uždavinius:

  • organizuoja ir koordinuoja pedagogų ir kitų švietimo įstaigų ir organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą IKT taikymo srityje;
  • organizuoja IKT diegimo į švietimo sistemą strategijos ir programos kūrimą bei vykdo diegimo proceso koordinavimą;
  • renka, kaupia ir sistemina informaciją apie Lietuvos švietimo ir mokslo sistemą, bei vykdo duomenų apie informacines technologijas švietime analizę;
  • diegia, plėtoja, administruoja švietimo duomenų bazes, registrus, informacines sistemas ir koordinuoja jų naudojimą.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Tai pagalbą švietimo teikėjui, mokytojui, mokiniui teikianti švietimo įstaiga, įgyvendinanti valstybinę Lietuvos profesinio mokymo sistemos plėtros politiką.

Ugdymo inovacijų centras

Tai 2000 metais Atviros Lietuvos fondo įkurta nevyriausybinė organizacija aktyviai dalyvaujanti Lietuvos švietimo sistemos reformoje.

Ugdymo Inovacijų centro misija – inicijuoti ir remti švietimo kaitos procesus, siekiant užtikrinti aukštą visų Lietuvoje gyvenančių vaikų ugdymo kokybę, atitinkančią atviros demokratinės visuomenės reikalavimus.

Švietimo potalas emokykla

Švietimo portalo paskirtis - sudaryti sąlygas gauti edukacinę informaciją ir teikti elektronines paslaugas švietimo darbuotojams, mokiniams ir jų tėveliams. 

Švietimo aprūpinimo centras

Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) yra Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) finansuojama valstybinė biudžetinė institucija, kurios pagrindinė veiklos sritis – švietimo pagalba